Herroepingsrecht

Conform de van kracht zijnde wetgeving inzake overeenkomsten op afstand, waaronder het herroepingsrecht bepaald in de wet van 6 april 2010 (Wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming), heeft de klant het recht afstand te doen van zijn aankoop, de volgende bepalingen in acht nemend.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige schriftelijke verklaring op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. Dit kan via e-mail naar shop@massagetherapycenter.be of per post naar Massage Therapy Center, p/a Geert De Vuyst, Otegemstraat 38/A201, B-8550 Zwevegem, België (adreswijziging per 1/3/2020, noteer: dit is het domicilieadres van de onderneming, dus niet het adres van de praktijk).

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De kosten van het terugzenden van de goederen zijn voor uw rekening.

De verpakkingen van de individuele producten mogen niet geopend zijn.

Als u de overeenkomst herroept binnen de voorziene termijn en de goederen zijn ons toegezonden onder de juiste voorwaarden en binnen de juiste tijd, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan voor de producten waarvoor u het herroepingrecht uitoefent, met uitzondering van de leveringskosten, onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij mogen daarbij wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen. Indien de leveringskosten initieel door ons gedragen werden (zoals bij een bestelling die recht gaf op een gratis verzending) dan brengen wij die kosten in mindering op het terug te betalen bedrag.

Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Uitsluiting van het herroepingsrecht

Conform Art. 47, paragraaf 4 van de genoemde wet is het herroepingsrecht is niet van toepassing betreffende de levering van goederen die volgens de specificaties van de klant zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen.

Gelet op de aard van de goederen beschikt de klant niet over het recht om van de aankoop af te zien voor volgende producten:

  • producten die ongeschikt zijn om te worden teruggezonden: essentiële en plantaardige oliën, crèmes en bereidingen van alle aard.
  • de Relaxkaart, indien reeds een (1) of meerdere afspraken werden geboekt met de kaart tijdens de herroepingstermijn. De datum van het maken van de afspraak(-en) telt.
  • Online reservaties van lichaamsmassage en de daaraan verbonden voorschotten ter bevestiging van gemaakte afspraken: de bepalingen in onze Algemene voorwaarden zijn van toepassing.

Modelformulier voor herroeping

U kan dit formulier afdrukken en ons per post toesturen naar het hoger vermeld adres, of eenmaal ingevuld en getekend, scannen en ons toesturen via e-mail naar shop@massagetherapycenter.be

(opgelet: dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

– Aan Massage Therapy Center, ondernemingsnummer BE-0825.999.441, p/a Geert De Vuyst, Otegemstraat 38/A201, B-8550 Zwevegem, België (adreswijziging per 1/3/2020, noteer: dit is het domicilieadres van de onderneming, dus niet het adres van de praktijk).

– Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

– Bestelnummer

– Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

– Naam/Namen klant(en)

– Adres klant(en)

– Handtekening van klant(en)

– Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.